TELEFON: 0479-144 70E-POST: info@swansons.se
KONTAKT BETALA TILL SWANSON'S OM SWANSON'S SITEMAP
Medlem i SRF
Uppförandekod för medlemmar i Svenska Resebyråföreningen
Svenska Resebyråföreningen (SRF) strävar efter att stärka föreningens varumärke. Medlemskap i SRF ska uppfattas som en kvalitetsstämpel, som kan användas i medlemmarnas marknadsföring. Den kund som köper en resa av en SRF-medlem ska kunna förlita sig på att medlemmen har ställt erforderliga garantier och följer lagar och förordningar samt har en hög servicenivå och kompetenta medarbetare.

1. Allmänt
Medlem ska bedriva sin verksamhet med hög servicenivå och i enlighet med gällande lagstiftning samt på ett sätt så att förtroendet för branschen och SRF inte påverkas negativt.

2. Lagar och förordningar
Medlem ska iaktta alla för verksamheten relevanta lagar och förordningar. Medlem ska vidare följa av myndighet utfärdade förelägganden.

3. Kontaktuppgifter
Medlem ska alltid lämna adress- och telefonuppgifter, så att kund kan komma i kontakt med resebyrån. Företagets kontaktuppgifter ska finnas lätt åtkomliga på företagets hemsida. Om möjligt ska kontaktuppgifterna finnas under rubriken ”Om företaget”, ”Kontakt” eller liknande. Om endast e-postadress lämnas, måste e-post besvaras snarast möjligt.

4. Villkor för paketresor
Medlem ska vid försäljning av resor till konsumenter tillämpa SRF:s villkor för paketresor. Om medlem bedriver verksamhet som avviker från sedvanliga paketresor på ett sätt, som medför att det inte är rimligt att medlemmen måste tillämpa dessa villkor i alla delar, får avvikelse från dessa göras efter godkännande av SRF.

5. Information till kund
Medlem ska säkerställa att kund alltid får all den information om en resa, som kunden behöver för att kunna göra ett medvetet val.

6. Resegaranti
Medlem ska lämna korrekt underlag till Kammarkollegiet så att myndigheten kan fastställa ett garantibelopp, som vid varje tidpunkt är tillräckligt för att säkerställa återbetalning till och/eller hemtagning av samtliga berörda resenärer.

7. Ansvarsförsäkring
Medlem ska ha tecknat en ansvarsförsäkring inkl. skydd mot förmögenhetsskada, som är anpassad till medlemmens verksamhet.

8. Krisberedskap
Medlem ska för sin verksamhet ha erforderliga rutiner för krishantering vid händelser som drabbar företagets kunder (mall finns på SRF:s hemsida).

9. Riktlinjer och rekommendationer
Medlem ska följa av SRF framtagna riktlinjer. För närvarande finns riktlinjer om medlemmarnas hemsidor och om redovisning av vissa poster i årsredovisningarna. Medlem ska följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

10. Arbete mot barnsexturism
Medlem ska aktivt arbeta för att förhindra barnsexturism samt välja leverantörer med omsorg för att undvika att barn utnyttjas sexuellt. Medlem ska anta och iaktta den arbetsplatspolicy om barnsexhandel som tagits fram av ECPAT Sverige och som antagits av SRF.

11. Marknadsföring av resor
Medlem ska vid marknadsföring av resa på ett tydligt sätt lämna information om totalpriset för resan inklusive medlemmens egna avgifter och pålägg.

12. Hög servicenivå
Medlem ska hålla en hög servicenivå gentemot kunder, vilket bl.a. innebär:
att kunden alltid ska informeras om relevanta avtalsvillkor, att information ska ges till kunden om försäkringsmöjligheter och att kunden ska rekommenderas att teckna reseförsäkring om inte hemförsäkringen är tillräcklig, att reklamationer ska behandlas på ett professionellt och skyndsamt sätt. Mottagandet av reklamation från kund ska alltid bekräftas samtidigt som beräknad tid för behandling ska uppges.

SRF:s hemsida
SRF:s villkor för paketresor
SRF:s information om resegaranti

Mer information
Förteckning över svartlistade flygbolag som förbjudits inom EU
Flygpassagerares rättigheter - EU-förordning 261/2004
SRF:s villkor för paketresor inklusive Swanson´s kompletterande villkor
Swanson´s kvalitetspolicy och resegaranti


Specialisten på Amerikaresor
Med Swanson´s reser ni med ett tryggt och stabilt svenskt företag med gedigen kunskap. Swanson´s är Amerika!
LÄS MER OM OSS >>
Inte bara Amerika
Kanada, Västindien och Sydamerika är våra övriga destinationer. Guidade rundresor eller skapa din egen resa.
Nyhetsbrev
Ta del av våra nyheter, erbjudanden
och kampanjer först av alla. Fyll i din
e-postadress nedan så skickar vi dig
vårt nyhetsbrev.
Jag godkänner användarvillkoren

Oavsett om resan går till USA eller någon annanstans är det viktigt att ha en komplett och riktig reseförsäkring.
LÄS MER >>
Missa inte vår stora länksamling med över 1000 länkar för USA-intresserade.
LÄS MER >>
Kartor över USA och alla amerikanska delstater. Skriv ut kartorna eller se dem på skärmen.
LÄS MER >>