Allmänna resevillkor för paketresor

För resan gäller Svenska Resebranschförenings (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 (reviderade den 20 maj 2021) och arrangörens särskilda villkor. Researrangören har rätt att tillämpa särskilda villkor som avviker från de allmänna, om tillämpningen av särskilda villkor är motiverade av resans speciella karaktär, speciella bestämmelser om transportsättet (såsom boknings- och försäljningsvillkor för reguljära flyg), avvikande inkvarteringsvillkor på grund av resans speciella karaktär eller speciella omständigheter på resmålet. De särskilda villkoren får inte strida mot lagen om paketresor till nackdel för resenären. De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet. För resan gäller dessutom Swanson’s kompletterande villkor.

1. AVTALET

1.1. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.
1.2. Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.
1.3. Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.
1.4. Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.
1.5. Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.6. Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.
1.7. Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.
1.8. Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.
1.9. Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.
1.10. Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.11. För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.
1.12. Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1. Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
2.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.3. Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.
2.4. Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.
2.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid inkvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.
2.6. Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1. Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.
3.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen. Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter
baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställningsavgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1. Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.
4.2. Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.
4.3. Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1. Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.
5.2. Ändring av priset
5.2.1. Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.
5.2.2. Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.
5.2.3. Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.
5.2.4. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5. Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.
5.2.6. Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.
5.3. Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift
5.3.1. Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8 % av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.
5.3.2. Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.
5.4. Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser
5.4.1. Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.
5.4.2. Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.
5.4.3. För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1. Bristande genomförande
Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2. Väsentliga fel
6.2.1. Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.
6.2.2. Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.3. Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.
6.2.4. Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1. Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.
7.2. Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.
7.3. Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.4. Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast:
• 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar.
• 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar.
• 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar.
7.5. Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.
7.6. Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1. Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.
8.2. Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1. Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.
9.2. Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3. Resenärens ansvar för formaliteter
9.3.1. Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.
9.3.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.
9.3.3. Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.4. Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4. Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebranschföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebranschföreningen.

Teknisk Arrangör: Swanson’s Travel AB, Box 164, 283 23 Osby.
Tel: 0479-144 35, e-mail: info@swansons.se.
Swanson’s är ensamt ansvarig för utgivandet av denna katalog och prislista. Flygbolag och rederier ansvar gentemot passageraren enligt avtal och bestämmelser som bifogas flygbiljetten respektive kryssningsbiljetten.

Swanson's kompletterande villkor

Kompletterande resevillkor och förtydliganden. Numreringen i nedanstående text avser förtydligande till Allmänna Resevillkor. Vissa resor har unika regler och därför gäller även tilläggstexter vid respektive resa.

1.1. AVTALET
Avtalet blir bindande för båda parter när arrangören bekräftat resan och resenären betalt handpenning inom utsatt tid. Vid sena bokningar, gjorda mindre än 40 dagar före avresa är bokningen bindande så fort arrangören bekräftat bokningen, d.v.s. även om handpenning ej har erlagts. Görs en specialbeställning är bokningen bindande i och med att anfordran göres.

1.4. Tidtabeller
Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna. Arrangören ansvarar ej för eventuella tidtabellsändringar t.ex. då direktflyg inställes och flyg med extra byte behövs. I vissa städer finns flera flygplatser och ändrade flygningar, som innebär annan flygplats i samma stad, kan förekomma. Inrikesflygen i USA ändrar tidtabellen ofta. Kontrollera alltid med flygbolagen när ni reser på egen hand. Vi ansvarar ej för missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell.

1.5. Pass och Visum
Varje resenär skall vara försedd med giltigt pass. Passet skall vara helt. Provisoriska pass gäller ej. Till USA och Kanada giltigt t.o.m. ankomstdagen till Skandinavien. Passet skall i de flesta övriga fall vara giltigt sex månader efter hemresa. Notera speciellt att sex månader gäller om resan inkluderar kryssning.  Samtliga för- och efternamn stavade enligt passet samt födelsedatum lämnas vid bokningstillfället eller via Swanson’s webbplats. Det är resenärens ansvar att rätt uppgifter lämnas. Eventuella visumkostnader ingår ej i resornas pris.
VIKTIGT! Samtliga uppgifter i katalog/webbplats avser skandinaviska medborgare. Resenärer av annan nationalitet måste själv kontrollera eventuellt viseringstvång.

USA
Giltigt pass krävs. De flesta skandinaviska medborgare åtnjuter visumfrihet såvida man inte varit straffad, varit medlem i vissa kommunistiska organisationer, inte har rest till eller befunnit sig i Iran, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen eller Sudan den eller efter den 1 mars 2011. Sedan den 21 januari 2021 gäller detta även Kuba. Innehar man dubbelt medborgarskap eller om vistelsen överskrider 90 dagar skall visum sökas. Har man dubbelt medborgarskap och amerikanskt är det ena skall man resa på sitt amerikanska pass. Varje resenär som ej behöver visum skall anmäla sin ankomst till USA i god tid, minst 72 timmar före avresa. Detta sker på https://esta.cbp.dhs.gov/. Klicka på ”svenska”. Godkännande kommer som regel direkt och gäller för obegränsat resande under två år i samma pass (byts pass måste nytt tillstånd sökas). Avgift USD 21 som betalas med kreditkort. Använd adressen ovan eller länk på Swanson’s webbplats. Det finns flera sajter som tar extra betalt för att vidarebefordra ansökan.

MEXIKO, VÄSTINDIEN, SYDAMERIKA
Inget av de länder Swanson’s säljer kräver visum.

KANADA
Giltigt pass krävs, dock ej provisoriskt. För inresa krävs giltigt inresetillstånd eTA som ansöks via länk på Swanson´s webbplats senast 72 timmar före avresa. Kostnad CAD 7. Tillståndet gäller obegränsat antal inresor under maximalt fem år i samma pass (byts pass måste nytt tillstånd sökas). Tillståndet krävs även vid flygplansbyte men krävs ej vid ankomst via land eller sjöväg.

1.6. Vaccinationer
Man bör alltid ha ett fullgott grundskydd, d.v.s. polio, stelkramp och gammaglobulin. Dessa förändras kontinuerligt. Se mer information på Swanson’s webbplats: https://www.swansons.se/inreseinformation-usa-kanada/. Generellt gäller att det är resenärens ansvar att kontrollera och följa gällande regelverk. Kontrollera alltid med er läkare för uppdaterade villkor.

1.8. Tilläggsarrangemang
När så anges i katalogen/på webbplatsen eller samband med speciell beställning kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter och liknande erhållas mot tillägg. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg.

1.9. Resenärens kontroll av färdhandlingarna
Resenären har skyldighet att själv kontrollera bekräftelse och färdhandlingar så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

1.11. Minimiantal för resors genomförande
Om arrangören har rimlig anledning att anta att antalet anmälningar senast 30 dagar före avresa är mindre än 15, har arrangören rätt att ställa in resan. Erlagda betalningar återbetalas omgående.

2. ANMÄLAN
Bokning sker direkt till Swanson’s eller via auktoriserad återförsäljare. I samband med anmälan är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag och rederier tillåter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed följande kostnader.

2.3. Anmälningsavgift
Handpenningen på Rundresor med svensk reseledare är 6 000:- per person. Rundresor där kryssning ingår är handpenningen 8 000:- per person. På övriga arrangemang inklusive skräddarsydda arrangemang är handpenningen 4 000:- per person. För kryssningar är handpenningen 30% av kryssningens pris, dock minst 4 000:-, per person. Läs mer.

Vissa arrangemang kan ha högre handpenning. Beställes avbeställningsskydd skall även detta betalas i samband med handpenningen. Vid bokning senare än 45 dagar före avresa skall hela resans pris betalas.

Slutbetalning. Full likvid skall vara arrangören/resebyrån tillhanda enligt bokningsbekräftelsen, normalt cirka 45 dagar före avresa. Kryssningar har slutbetalning cirka 70 dagar före avresa.

2.5. Inkvartering
”Del i dubbelrum” säljes ej till individuella resenärer. Om endast en person önskar boka måste enkelrum beställas/betalas. På rundresor (med reseledare) kan Swanson’s boka del i dubbelrum som önskemål. 30 dagar före avresa meddelas om någon annan på samma resa önskat dela rum. I annat fall debiteras enkelrumstillägg.
Bäddning. Ett dubbelrum kan ha en eller två bäddar. I de fall ett dubbelrum har en säng är denna mellan 135 och 150 cm bred, kingsize 160-170 cm. Tre och fyrapersonersrum innebär ett rum med två sängar á 135-150 cm. Alternativt en kingsize och en extrabädd. Det förekommer aldrig att ett rum har tre eller fyra separata sängar.

2.6. Individuella utflykter, hotell-, buss- och bilbeställningar
För bokning av hotell och bilhyra utgår bokningsavgift på 200:- per hotell och/eller bil. Har ni även bokat atlantflyg via Swanson’s är bokningsavgiften 75:- per hotell och /eller bil, maximalt 500:-. Hotell och bilar som ingår i färdiga paketpriser har ingen bokningsavgift. Ändring eller avbokning av hotell/bil gjorda senast 35 dagar före avresa kostar 200:- (plus bokningsavgift). Vid senare ändring 350:- per hotell och/eller bil. Avbokning av hotell 34-16 dagar före avresan första hotellnatten. Avbokning senare än 15 dagar ingen återbetalning. För bilhyra är avbokningskostnaden 350:- per bilhyra fram till 8 dagar före avresa. Därefter ingen återbetalning. Vissa hotell har strängare bokningsregler, t ex Florida och Hawaii vid jultid och Västindien speciellt 13/12-30/4, se bokningsbekräftelse. Regler för husbil, buss, inrikesflyg etc., var vänlig se respektive text.

3.1. Resenärens ändring av reseavtalet
För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som arrangören åsamkas samt en administrativ kostnad av 300:- per tillfälle/resenär. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning. Detta gäller även vid ändring av avreseort, reslängd, avresedag etc.

3.2. Resenärens avbeställning
Avbeställning av resan skall göras omgående till Swanson’s i de fall bokning skett direkt hos Swanson’s. I annat fall görs avbeställning hos den resebyrå där resan är bokad. Vid sena avbokningar eller då kontoret är stängt skall avbokning göras direkt till Swanson’s via email info@swansons.se. Handlingarna skall omedelbart returneras till resebyrån. Om handlingarna ej är oss tillhanda inom 14 dagar efter avbokningen kan ingen återbetalning ske.

Avbokningskostnader

Har ni valt flygprisgaranti/prisgaranti tillkommer flygpriset till ovanstående kostnader oavsett avbokningsdatum. Vissa arrangemang har högre avbokningskostnader och hotell kan ha högre avbokningskostnader under hotellens högsäsong, t.ex. jul/nyår och special events. Gäller även t.ex. villor och rancher. Information medföljer bokningsbekräftelsen.
Kryssningar. Speciella betalnings och avbokningsvillkor.
Husbil. Speciella betalnings och avbokningsvillkor.
Rancher. Speciella betalnings och avbokningsvillkor.
Alaska. Speciella betalnings och avbokningsvillkor.
Teaterbiljetter/matchbiljetter är aldrig återbetalningsbara och ingår inte i ovanstående avbokningskostnader. Vissa flygbiljetter t.ex. kampanjbiljetter är aldrig återbetalningsbara oavsett tidpunkt och oavsett anledning. Görs en specialbeställning är bokningen bindande i samband med att anfordran görs och är som regel inte återbetalningsbar oavsett anledning och tidpunkt.
Viktigt! Avbokningskostnaderna måste betalas fullt ut även om de är större än erlagd handpenning.

3.2.3. Avbeställning skall ske före resans avgång. Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång accepteras ej, om inte synnerliga skäl föreligger. Läkarintyg som inkommer senare än 14 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Resenär äger icke rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hens hälsotillstånd vid inbokningstillfället inte varit helt tillfredsställande. Resenär som är medveten om att hens hälsotillstånd icke är gott, är skyldig att före anmälan konsultera läkare samt deltager i resan på eget ansvar. Är avbeställningsskydd ej tecknat via Swanson’s skall betalning av resan ske till Swanson’s och resenären har själv att kräva sitt försäkringsbolag på eventuell återbetalning.

3.3. Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer
Om resenären uteblir från angivna transporter eller annorledes underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan ingen gottgörelse påräknas.

4.1. Överlåtelse av paketresa
Alla arrangemang är personliga och kan ej överlåtas på annan resenär. Namnbyte innebär avbokning och nybokning. Flyg-, kryssningsbiljetter och alla andra dokument gäller endast på angivna datum.

Förbehåll om ändringar
Arrangören förbehåller sig rätt att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i katalog och webbplats. Reservation görs för eventuella tryckfel. Arrangören förbehåller sig också rätt att företa ändringar av avtalsvillkor som gäller för dessa resor. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om Paketresor #12, 13 och 14.

5.2. Prisändringar
Alla angivna priser kan korrigeras. Korrekta priser lämnas vid beställning. Inträffar efter beställning/bekräftelse prisändringar på en eller flera av de prestationer som enligt programtexten ingår i resan, är arrangören berättigad att justera priset i den mån prisförändringar beror på ändrade flygpriser, nya eller ökade flyg/hamnskatter, allmänna avgifter och bränsletillägg, ändrade valutakurser eller liknande omständigheter över vilka arrangören ej råder. Sker ändringar som påverkar priset nedåt görs justering på motsvarande sätt.
Flygprisgaranti
Flygpriserna kan ändras med kort varsel och flygskatter, säkerhetsavgifter och flygpriser justeras kontinuerligt. Har ni inte beställt flygprisgaranti påförs eventuella nya flygskatter, säkerhetsavgifter, bränsletillägg och även flygprisändringar vid slutfakturering. Skulle avgifterna minska korrigerar vi motsvarande grad nedåt. Önskar ni undvika risken för höjda priser kan ni betala flygandelen vid bokningstillfället. Flygbiljetterna skrivs ut till nuvarande priser och kommer då inte att justeras varken upp eller ner. OBS! När biljetten är utställd går den ej att ändra och avbokningskostnaden är normalt hela flygpriset plus avbokningskostnad enligt resebestämmelserna oavsett tidpunkt för avbokningen.
Prisgaranti
Ni kan välja att betala hela resans pris inom 10 dagar från bekräftelsedatum. Flygbiljetterna ställs ut och i övrigt garanteras priset på resan. OBS! Ingående arrangemang kan sedan inte ändras och vid eventuell avbokning är avbokningskostnaden hela flygpriset plus avbokningskostnad enligt resebestämmelserna oavsett tidpunkt för avbokningen. Skulle resan inställas av arrangören återbetalas hela summan.

5.2.1. Valutakurser
Valutakurserna kan variera sett över tid. Swanson’s garanterar valutakursen inom vissa intervall. Intervallen framgår under punkt 17 nedan. De flesta priser är baserade på USD. Vissa hotell i Västindien och kryssningar med NCL är baserade på Euro. Flygpriser från Sverige är baserade på SEK och från Köpenhamn på DKK. Priserna kommer varken att höjas eller sänkas vid förändringar inom de intervall som anges på webbplatsen. Skulle kronan försvagas och valutatillägg införs, meddelas detta inbokade resenärer cirka 35-22 dagar före avresa. Skulle kronan stärkas justeras priserna nedåt i samband med slutfakturering. Vill ni försäkra er mot eventuella höjningar kan hela resans pris betalas vid bokningstillfället. Se prisgaranti ovan.

8.1 och 8.2. Reklamationer
Eventuella brister skall framföras på plats, till färdledning, hotell, agent, rederi eller liknande, alternativt till Swanson’s telefonservice. Krav på prisavdrag skall framställas till Swanson’s så snart som möjligt, dock senast inom två månader efter hemkomsten.

12. AVBESTÄLLNINGSSKYDD VID SJUKDOM ETC
I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnader vid annullering genom att vid anmälan till resan utöver anmälningsavgift erlägga en särskild avgift enligt programtexten. Beloppet återbetalas ej vid annullering av resan. Swanson’s erbjuder avbeställningsskydd för rundresor med svensk reseledare. I övriga fall rekommenderas att ni tecknar separat avbeställningsskydd via Europeiska ERV, tecknas via länk https://www.erv.se/agents/8814000/.  Vissa hemförsäkringar och i vissa fall kreditkort inkluderar avbeställningsskydd, men viktigt att kontrollera eventuellt maxbelopp och övriga villkor. För expeditionskostnader i samband med avbokning, med eller utan avbeställningsskydd, se Swanson´s webbplats.
OBS! Eventuella bokningsavgifter ingår ej i avbokningskostnaden. Swanson’s avbeställningsskydd för rundresor med svensk reseledare täcker grundpriserna. Eventuella tillägg som uppgradering på flyg och tilläggsbeställningar utöver grundprogrammet täcks ej. Vi rekommenderar att ni för överskjutande belopp tecknar försäkring via Europeiska ERV, tecknas via länk https://www.erv.se/agents/8814000/. Skydd gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall, som drabbar resenären själv eller resenärens make/maka (alternativt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn, föräldrar eller syskon. Expeditionskostnad vid avbokning med Swanson’s avbeställningsskydd, se respektive rundresa.
Swanson’s avbeställningsskydd gäller fram till avresa från hemmet. Vid med läkarintyg bestyrkt avbeställning erfordras att av sådant läkarintyg framgår undersökningsdatum, undersökningsresultat och diagnos samt att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att företaga resan.
Ändring av avbeställningsskydd (avboka eller lägga till avbeställningsskyddet) måste ske inom 10 dagar från bokningstillfället, dock senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mellan 30-8 dagar innan avresa måste eventuell ändring av avbeställningsskydd ske inom två dygn. Ändring senare är ej möjligt. För avbeställningsskydd via Europeiska ERV, se ERV’s villkor.

13. RESEFÖRSÄKRING
Det är extremt viktigt att vara riktigt försäkrad och vi rekommenderar t.ex. Europeiska ERV reseförsäkringar som kan tecknas via Swanson’s eller ERV via länk https://www.erv.se/agents/8814000/. Många hemförsäkringar är ej kompletta. Swanson’s återbetalar inga självrisker eller mellanskillnader p.g.a. att resenären valt ett sämre försäkringsalternativ än Europeiska ERV.

14. BAGAGE
Resor till/från USA/Kanada
. De flesta flygbolag tillåter en resväska som får väga maximalt 23 kg samt mäta högst 158 cm mätt höjd+bredd+djup. Kostnad för extra bagage är minst EUR 100. 115 cm handbagage får medföras mätt på motsvarande sätt. Numera finns vissa lågprisbiljetter som exkluderar bagage.
Inrikesflyg i USA/Kanada. Vid anslutningar till internationella flygningar gäller samma som atlantflygning. Vid resa på separat inrikesflygbiljett eller vid andra tillfällen än anslutningar, tar de flesta flygbolag USD 25-50 för första resväskan, USD 35-100 för övriga väskor. Till Västindien gäller en väska med maximalt 23 kg. Sydamerika en väska med maximalt 20 kg. Övervikt är kostsamt. På rundresor ingår bäraravgifter endast för ett kolli per person. Man kan dock själv betala dricks för extra resväska på hotellen.

15. ÖVRIGT
Graviditet
Begränsningar av avbeställningsskydd och försäkringar se Swanson’s webbplats. Flygbolag tillåter som regel ej flygningar efter 36:e graviditetsveckan och kryssningsrederier tillåter ej resenärer från och med vecka 23.

Funktionshinder
Läs viktig information på Swanson’s webbplats när det gäller resor med funktionshinder.

Kvarglömda effekter
Swanson’s försöker hjälpa till att efterlysa bortglömda effekter, men vi måste då ta ut en expeditionsavgift på 300:- plus porto.

16. PROGRAMGILTIGHET
Webbplatsen uppdateras kontinuerligt. Program för rundresor med svensk reseledare uppdateras generellt i januari för det kommande året. Viktigt att då kontrollera programmet om man bokat tidigare under hösten. Priser finns på webbplatsen och dessa uppdateras kontinuerligt. Programinnehåll, hotell etc. kan ändras i samband med uppdateringar.

17. VALUTAKURSER
Valutakurserna kan variera relativt mycket över tid. Swanson’s garanterar valutakursen inom vissa intervall. Priserna kommer således varken höjas eller sänkas vid förändringar inom detta intervall. Skulle kronan försvagas och valutatillägg införas, meddelas detta inbokade resenärer 35-22 dagar före avresa. Vill ni försäkra er mot höjningar kan hela resans pris betalas vid bokningstillfället, läs vidare om Prisgaranti och Flygprisgaranti ovan punkt 5.

Flygpriser från Sverige påverkas inte av valutan (dock kan flygprisändringar ske). Flygpriser med avresa från Köpenhamn är baserade på DKK. Kryssningar med NCL och vissa hotellpriser i Västindien är baserade på EUR. De flesta övriga arrangemang är baserade på USD. Vissa hotell har garanterade priser i SEK.

Valutaintervaller:

Valutaintervaller uppdaterade:
2023-05-30
2023-08-28
2023-09-18
2023-11-15
2023-12-27
2024-01-18
2024-04-17